top of page
"לאורך השנים, מתוך הנגיעות, האותיות וההברות
נוצרו שפות שונות בדיאלוג שלי עם החומר שהתפתחו ונוצרו לעיתים מתוך רצון להביע דבר מה
ולעיתים מתוך טכנולוגיות שונות ששינו את אופי העבודה."

בתחילת שנות ה-50 הייתי סטודנטית בבצלאל במחלקה לאומנות.

המורה שלי היה הצייר מרדכי ארדון, וברקע רוח הבאוהאוס...

רק בחומר קירמי ניתן לבנות מגושים רכים כשכל גוש חומר נוגע ושוקע מעט בגוש שמתחתיו ולידו.
יש עוצמה ברכות.בונים בגושי חומר רך,
מצלמים, ממספרים, מפרקים, שורפים ושוב בונים...

יציקות חול.

לעקוף את "צוואר הבקובוק" של פתח התנור הקרמי – מאפשר ליצור יחידות גדולות.

ללמוד מהטבע ולזרום עם העבודה...

מתוך העבודה ביציקות החול הרגשתי חץ שלוח לחופים אחרים..

לתוך חול יוצקים את המבנה או הדמות כאשר הם הפוכים, רבדים-רבדים.

הרבדים מתחברים יחד כך שהמחברים הם הצורה והתוכן של העבודה...

עבודות מתקופות וטכניקות שונות - שמקורן במי שאני...

Please reload

bottom of page