top of page

זיכרונות וביוגרפיה


עבודות מתקופות וטכניקות שונות - שמקורן במי שאני
 

כבשה וציפור שמוטת כנף
שיח בין שנות ה-50 ושנות ה-2000 ביצירה שלי.

תמונה1

 

זכרונות של כדים
מיכלי אדמה ועשבי בר משובצים בשברי כלים.


ציפור רוחי - אוטופורטרט
אדמה ועשבי בר.


הרי ירושלים
הרי ירושלים מרחפים, עשויים טרסות ושזורים בגדרות, גגות וכיפות מיקדשים.

bottom of page